Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Radioactieve stoffen en röntgenapparatuur op school

Een school kan mogelijk zelf radioactieve bronnen en/of röntgenapparatuur in bezit hebben. Daar is echter wel bijna altijd een vergunning voor nodig. Een vergunning is aan duidelijke voorwaarden gebonden, die wettelijk zijn vastgelegd in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Deze voorwaarden zijn kort geleden aangepast. De voorwaarden moeten ervoor zorgen dat er veilig wordt omgegaan met ioniserende straling. Voorwaarden zijn:

  • De administratie omtrent het bezit van radioactieve stoffen of röntgenapparatuur moet vastgelegd zijn in een zogenaamd KernEnergieWet dossier (KEW-dossier).
  • In dat KEW-dossier hoort een inventarisatie opgenomen te zijn van de risico’s die het in bezit hebben en gebruiken van de aanwezige  stoffen of apparatuur op kan leveren (een zogeheten Risico Inventarisatie & Evaluatie of RI&E).
  • Tenminste één persoon op school dient in het bezit zijn van tenminste de kwalificatie Toezichthoudend Medewerker Stralingveiligheid (TMS) voorheen stralingsdeskundige 5A of 5B.
    Deze moet de kennis ook bijhouden, toezien op juist gebruik van de radioactieve stoffen of de röntgenapparatuur en het KEW-dossier actueel houden.
  • Men gaat er van uit dat een school de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) jaarlijks laat controleren door iemand met een geregistreerd diploma coördinerend stralingsdeskundige. De meeste scholen hebben zo’n deskundige niet in huis.

Het ISP als coördinerend deskundige

Gelukkig mag je zo’n coördinerend deskundige inhuren. Deze komt dan, minimaal 1 keer per jaar, langs voor een inspectie van de RI&E en dient deze ook opnieuw goed te keuren als een nieuwe bron wordt aangeschaft. De deskundige zal ook de handelingen die horen bij het werken met de bronnen kritisch bestuderen. Deze coördinerend deskundige zal in het algemeen de RI&E graag voor je maken of indien aanwezig/nodig aanpassen. Dit is echter niet noodzakelijk. Zeker met het beperkt aantal bronnen dat op scholen aanwezig is kan je dit als toezichthoudend deskundige van een school vaak zelf.

Bij het aanvragen van een vergunning is een RI&E verplicht, een school die al bronnen in bezit heeft, heeft dus meestal al een RI&E (of heeft de bronnen al veel langer in haar bezit).
Scholen met eigen bronnen of röntgenapparatuur moeten met deze nieuwe regels nagaan of de voordelen van het zelf in bezit hebben van radioactieve bronnen of röntgenapparatuur opweegt tegen de nadelen.

Mocht de school besluiten dat ze de bronnen willen behouden dan bied het ISP naast de bekende dienstverlening vanuit de Universiteit Utrecht ook de mogelijkheid aan om als Coördinerend stralingsdeskundige op te treden voor onderwijsinstellingen. Ook kan het ISP tijdens een schoolbezoek desgewenst de aanwezige radioactieve bronnen met veegproeven controleren op besmetting.

Wanneer het ISP als coördinerend deskundige optreedt wordt het keuren van de radioactieve bronnen hierin meegenomen.

Bronnen afvoeren

Wanneer besloten wordt de bronnen toch af te voeren dan is het ISP met de Arbeidsinspectie overeengekomen dat het ISP, (tijdens een schoolbezoek) desgewenst op een verantwoorde wijze voor de afvoer van deze bronnen kan zorgen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Rijn.